Office Storage

STO-101-1-1-55(1PART)STO-101-1-1-55(1PART)

৳5,300

DRO-103-1-1-33(1PART)(CENTER LOCK)DRO-103-1-1-33(1PART)(CENTER LOCK)

৳6,000

DRO-104-1-1-33(1PART)DRO-104-1-1-33(1PART)

৳6,000

STO-105-1-1-33STO-105-1-1-33

৳7,100

STO-103-1-1-36STO-103-1-1-36

৳8,000

STO-102-1-1-55STO-102-1-1-55

৳8,500

File Cabinet  FCO-201File Cabinet  FCO-201

৳11,000

FCO-201-2-1-66(TWO DRAWER)FCO-201-2-1-66(TWO DRAWER)

৳11,000

FCO-202-2-1-44(THREE DRAWER)FCO-202-2-1-44(THREE DRAWER)

৳15,300

FCO-202-2-1-66(THREE DRAWER)FCO-202-2-1-66(THREE DRAWER)

৳15,300

Household Almirah AFH-201Household Almirah AFH-201

৳18,350

Household Metal Almirah AFH-201Household Metal Almirah AFH-201

৳18,350

Household Almirah AFH-201Household Almirah AFH-201

৳19,000

Household Almirah AFH-201Household Almirah AFH-201

৳19,000

FCO-203-2-1-44(FOUR DRAWER)FCO-203-2-1-44(FOUR DRAWER)

৳19,300

FCO-203-2-1-66(FOUR DRAWER)FCO-203-2-1-66(FOUR DRAWER)

৳19,300

Household Metal Almirah ACH-201Household Metal Almirah ACH-201

৳19,900

Household Metal Almirah ACH-201Household Metal Almirah ACH-201

৳19,900

Household Almirah AFH-205Household Almirah AFH-205

৳20,800

Household Almirah AFH-203Household Almirah AFH-203

৳20,800

Household Almirah POPULAR ALMIRAHHousehold Almirah POPULAR ALMIRAH

৳20,800

Household POPULAR ALMIRAHHousehold POPULAR ALMIRAH

৳20,800

Household POPULAR ALMIRAHHousehold POPULAR ALMIRAH

৳20,800

Household Almirah AFH 206Household Almirah AFH 206

৳20,800

Household Almirah AFH 207Household Almirah AFH 207

৳20,800

Household POPULAR ALMIRAHHousehold POPULAR ALMIRAH

৳20,800

Household Almirah AFH-202 (Classic)Household Almirah AFH-202 (Classic)

৳21,800

Household Almirah AFH-202(Classic)Household Almirah AFH-202(Classic)

৳21,800

Office Almirah AEO-201Office Almirah AEO-201

৳22,300

Office Almirah AEO-201Office Almirah AEO-201

৳22,300